İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Yapı Kimyasalları üretimi yapan Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşteri, tedarikçi, iç müşteri, toplum ve çevremizi kapsayan tüm paydaş kişi ve kuruluşlara olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına sağlıklı, güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ve operasyonlarımızın çevremizi olumsuz etkilememesi için gerekli tüm çabaları göstermek öncelikli görevimizdir. Bu hedeflere ulaşabilmek için;

 • Öncelikli görevimizin insan hakları, sağlığı ve gelişimini korumak ve geliştirmek olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik çalışma ilkelerine bağlı kalacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde çevreci kimliğimizi yansıtarak “Geleceğimiz İçin Daha Temiz Bir Dünya” hedefi ile çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve temiz teknolojiye önem vereceğimizi,
 • İş Sağlığı, Güvenliğini ve Çevre konularında önleyici tedbirlerimizi sürekli güncelleyeceğimizi,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikamızı iletişim ve eğitim yoluyla şirket kültürü haline getirip bu kültürü aktif olarak yaşatacağımızı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre yönetim sistemleri gerekliliklerine, yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaştıracak kaynakları sağlayacağımızı ve kaynaklarımızı çeşitlendireceğimizi, taahhüt ederiz.
 

İŞ AHLAKI VE ETİK ÇALIŞMA POLİTİKASI

Yapı Kimyasalları üretimi yapan Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşteri, tedarikçi, iç müşteri, toplum ve çevremizi kapsayan tüm paydaş kişi ve kuruluşlara olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğu- muzu yerine getirebilmek adına iş ahlakı ve etik çalışma koşullarını şirket kültürü haline getirmek, uygulamak ve gün- cellemek öncelikli görevimizdir. Bu hedeflere ulaşabilmek için;

 • Etik İlkeler : Tüm kanun ve yönetmeliklere uygun çalışma faaliyetlerimizde kayıtları gerçek ve güncel tutmayı, dürüstlük ilkesi bilincini tüm iç ve dış paydaşlarımız ile geliştirmeyi, şirketimiz yazılı ve yazılı olmayan tüm gizlilik esasına dayalı bilgilerin sorumluluğu bilinci ile çalışmayı ve bu bilinci paydaşlarımız ile geliştirmeyi, rakiplerimize karşı sadece yasal ve etik alanda rekabet edip, haksız rekabetten ve çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline izin verilmeyeceğini; iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ile mücadele için gerekli önlemleri alarak tüm iç ve dış paydaşlarımız ile uygulamayı,
 • Adil ve Eşit Yaklaşım: Eşit fırsatlar sunarak, işe alımda, çalışma süresince ve ayrılışında yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmamayı, çalışanlarımıza, paydaş ve ortaklarımıza değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş birlikteliği oluşturmayı, taciz, mobbing ve kötü muamelenin hiçbir türüne müsamaha göstermemeyi,
 • Çocuk İşgücü ve İstihdamı : Asgari yaş sınırı altında çalışan bulundurmamayı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda küçük işçi çalıştırmamayı, genç işçilerin sosyal, fiziksel, duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve eğitimlerinin engellenmemesini,
 • Bilinçlendirilme Hakkı : Kalite; İş Sağlığı Güvenliği ve İş Ahlakı ve Etik Çalışma Politikalarımızda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmanın ancak bilinçli çalışanlar ile mümkün olduğunu inanıyoruz. Bu nedenle işe alım süreciyle başlayan çalışma süresince tüm çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları ve işlemler konularında bilgilendirileceğini,
 • Çalışma Süresi ve Ücretlendirme : Tüm çalışma arkadaşlarımızın yasalarca belirtilen çerçeveler kapsamında çalış- ma iznine sahip ve sözleşmeli olmasını; fazla mesai süreleri ve ücretleri, tazminatları, yasal izin uygulamalarını asgari İş Kanunu kapsamında gerçekleştirmeyi ve iyileştirmeyi; adil bir ücret ödenmesini; ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını ve diğer tüm yan haklarını yasal çerçevede sağlamayı,
 • Tedarikçi Yaklaşımı : Tüm tedarikçi ve müşterilerimizin “İş Ahlakı ve Etik Çalışma Politikamız” konusunda bilgilendirip, kendilerinin de bu Politikaları benimsemelerini önereceğimizi yasal çerçeve içerisinde tüm tedarikçi ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı zamanında ve eksiksiz yerine getireceğimizi ve iyi niyet kapsamında çalışacağımızı,
 • Dilek ve Şikayetler : Paydaşlarımıza uyumlu, mutlu ve sağlıklı bir iş ortamını sağlamak öncelikli görevimizdir. Paydaş- larımızın öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri süreçleri geliştirmeyi, öneri ve şikayetlerin doğru kişilere ulaşmasını ve zamanlı bir şekilde sonuçlandırılacağını, taahhüt ederiz.
 

KALİTE POLİTİKASI

Yapı Kimyasalları üretimi yapan Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşteri, tedarikçi, iç müşteri, toplum ve çevremizi kapsayan tüm paydaş kişi ve kuruluşlara olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için üretim ve üretim teknolojilerimizi, müşteri odaklı servisimizi, Kalite Yönetim Sistemi tarafından belirlenen süreçlerimizi her daim geliştirmemiz gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üreteceğimizi ve ürettiğimiz ürünleri devamlı AR-GE çalışmalarımız ile geliştireceğimizi,
 • Verimliliğimizi arttırmak, değişen ve gelişen endüstriyel uygulamaları takip ederek, teknolojik gelişmelere uygun faaliyetlerle işlemlerimizi ve hizmetlerimizi destekleyeceğimizi,
 • En kaliteli ve hızlı hizmeti almanın her müşterimizin hakkı olduğunun bilincinde davranacağımızı,
 • Satış öncesi ve sonrası teknik hizmet ve argümanlarımızı sağlayarak, müşteri memnuniyetinin daimi olması ve artması hedefimiz ile çalışanlarımızın, temsil ettiği değer ve kaliteden müşterilerimize karşı sorumlu olduğu bilincini geliştireceğimizi,
 • Öncelikli görevimizin insan hakları, sağlığı ve gelişimini korumak ve geliştirmek olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik çalışma ilkelerine bağlı kalacağımızı,
 • Kalite Politikamızı iletişim ve eğitim yoluyla şirket kültürü haline getirip bu kültürü aktif olarak yaşatacağımızı,
 • Kalite yönetim sistemleri gerekliliklerine, yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi, uygunluğunu ve etkinliğini devamlı gözden geçirerek sürekli iyileştireceğimizi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaştıracak kaynakları sağlayacağımızı ve kaynaklarımızı çeşitlendireceğimizi, taahhüt ederiz.